• Email: lakshaymann@tutamail.com
• Videos: @uranium:8
• Github: Lakshay0124
• IRC: laku_n9vt @ libera.chat